Eylül Esintisi - Açısız Merkür ve Retro Merkür Özellikleri

Açısız Merkür ve Retro Merkür Özellikleri

Haberleşmenin ve iletişim kurmanın temsilcisi Merkür’ün açısız veya retro durumu diğer gezegenlerin açısız ve geri gitme durumu ile kıyaslandığında daha fazla önem arz eder.

Açısız Merkür;

Mitolojik çerçevede Tanrıların habercisi olan Merkür baş tanrı Jüpiter ile Olympos’lular ve ölümlüler arasındaki haberleşme ağını simgeler. Bunun hayatın her alanına yansıması merkez ile birimler arasındaki iletişim ağıdır. Merkür “açısız” kaldığında sistemin işleyişi sekteye uğrar.

Merkür açık ve tarafsız bir bilgi aktarımını temsil ettiğinden diğer gezegenlerle açı bağı kuramadığında bilgi alışverişi zorlaşır. Doğum haritasının geneli ile bütünlük sağlayamadığında izole kalır. Dolayısıyla açısız Merkür yalnızdır.

Açısız Merkür’ün öğrenme deneyimi kısıtlıdır. Esneklik ve değişen koşullara uyumlanma yeteneği zayıftır. Genellikle iletişimin çift yönlü doğası teke düşer. Çoğunlukla ya karşısındakini dikkate almadan hep konuşma ya da tek kelime etmeden hep dinleme yönü ağır basar.

Bir olayı tüm yönleriyle ele alması mümkün olmadığından takıntı ve saplantılara yatkındır. Bildiklerini karşısındakine kolayca anlatamadığı gibi, dışarıdan gelen bilgi aktarımına ve fikir alışverişine de kapalı kalabilir.

Açısız Merkür’e sahip kişi zekasını, hünerini ve becerisini yeterince iyi sergileyemeyebilir, kendini ifade etmekte zorlanabilir. Algılama, kavrama, okuma, yazma ve mantık kullanma işlevleri bir miktar kayba uğrayabilir.

Aynı zamanda açısız Merkür kendi başına buyruk olduğundan biraz yabanıldır. Açısız Merkür’ün enerjisini kontrol etmek kolay olmadığından kişinin hayatında bir dengesizlik ve istikrarsızlık söz konusudur.

Elbetteki açısız Merkür sadece dezavantajlardan ibaret değildir. Avantajları da vardır. Açısız Merkür tüm gücünü bir noktaya yoğunlaştırma becerisine sahip olduğundan belirli bir alanın ustası olabilir. Kendini adadığı alanda rakipsiz bir sanatçı, yazar veya araştırmacı olabileceği gibi zekâsı, mantığı, algısı, kavrayışı ile diğerlerine göre sıradışı bir yol izleyebilir.

Bilhassa Merkür Kova da veya 11 evde konumlanmışsa devrinin çok ötesinden seslenebilir. Açısız Merkür istisnai durumlarda bir dehanın da göstergesi olabilir. Kısacası bir gezegenin etkisi açılar vasıtasıyla açığa çıkacağından açısızlık durumu genelde bir zayıflık ve talihsizlik olarak görülse de külfetleri yanı sıra lütuflarının da bulunabileceği göz ardı edilmemelidir.

Açısız Merkür’ün ilerleyen süreçte transit ve progres etkiler sayesinde işlevselliğin artacağı da daima göz önünde tutulmalıdır. Hayat nasıl durağan olmayıp dinamizm içeriyorsa doğum haritaları da aynı şekilde durağan olmayıp dinamizm içerir.

Dolayısıyla doğum anında açısız olan bir Merkür, hem transitte bir gezegenin ona açı yapmasıyla harekete geçebilir hem de progresde aldığı bir gezegen etkisiyle işlevsellik kazanabilir.

Retro Merkür;

Merkür’ün ileri hareketteyken durağanlaşması ve ardından geriye gitmesini enerji dalgasının yön değiştirmesi olarak düşünebiliriz. Her ne kadar doğum haritası kişinin doğduğu andaki gökyüzünün sabit bir grafiği olarak kabul görse de asla durağan değildir. Doğum haritaları da tıpkı hayat gibi bir dinamizm içerir.

Gerek natalde gerekse transit veya progresde Merkür retro olduğunda kişinin merakı dıştan içe doğru kayar. Genellikle dışarıdan bilgi toplamak yerine içteki bilgileri tasnif etme ya da yarım bırakılan işleri düzene koyma daha yaygın bir davranış biçimi olarak dikkati çeker.

Geri giden Merkür’e sahip kişinin kendini ifade etme ve sözcükleri yerli yerinde kullanma durumunda yaşadığı sıkıntı onu farklı iletişim yollarına yöneltebilir. Bir müzik eseri besteleyerek, bir kitap yazarak ya da bir işi diğerlerinden tamamen farklı usullerde yaparak kendisini özgün bir biçimde ifade edebilir

Zihni geçmişin dalga boyuna açık olduğundan bu kişiler tarihi araştırmalarda, arkeolojik alanda kayıp parçaları bulup yerine yerleştirmede, bilmece-bulmaca, yap boz türü şeylerde diğerlerinden daha iyi olabilirler.

Örneğin retro Merkür’e sahip bir psikoterapist hastasının geçmişten kaynaklanan travmalarını sağaltmakta, geçmişe ait kayıp parçaları bulmakta diğerlerinden daha üstün bir başarı sergileyebilir (1)

Özellikle transit Merkür retrosu abartılmamalıdır. Yılda ortalama 3 kez yaklaşık 3 hafta geri giden bir gezegen ne kişiyi felç eder ne de hayatı durdurur. Sadece hayatın bazı alanlarında aksama ve gecikmelere yol açabilir. Hepsi bu! (2)

Gökyüzünde Merkür geri gitmeye başladığında fırsat kollayan astrologların “Eyvah Merkür retro”  yaygarasına kanmayın. Transit Merkür retrosunu genellemek hatalıdır. Herkeste aynı etkilere yol açacağını iddia etmek ise astrolojiyi yeterince iyi kavrayamamaktan kaynaklanır. Önce natal-transit ve progres haritalarda retro Merkür’ün genel özelliklerine değinelim ve akabinde özeldeki ayrıntılarını örneklendirelim.

Geri Giden Merkür Özellikleri;

- Zihinsel enerjilerinin yönü içe döner,

- Haberleşme ve iletişim kurmada sıkıntı ve sorunlara meyil verebilir.

- Derin düşünme, bir konuya yoğunlaşma ağır basar,

- Kendi fikirlerini aşırı derecede vurgulama görülebilir,

- Dalgınlık, çekingenlik, sıkılganlık artabilir,

- Yanlış anlama ve yanlış anlaşılmalara meyil verebilir,

- Konuşmaktan ziyade yazarak kendini ifade etmeye çalışabilir,

- Edebi yeteneği çoğaltabilir,

- Tartışmaktan kaçınabilir,

- Kendini analiz etme ve öz eleştiride bulunma yönü güçlenebilir,

- Algılama, kavrama, anlamada yavaşlık ve öğrenmede zorluklar açığa çıkabilir,

- Kendi kendine konuşma veya durmadan söyleneme dikkati çekebilir,

- Olayları görme biçimindeki az bulunurluğa sahip olma göze çarpabilir.

Transit Merkür retrosunu doğru değerlendirebilmek için öncellikle yaşadığınız ülkenin doğum haritasında Merkür’ün hangi burçta ve evde yer aldığına bakın. Sonra transit Merkür’ün hangi burçta retro olduğuna ve bu durumun yaşadığınız ülkenin hangi evine düştüğünü saptayın.

Ardından kendi doğum haritanızda Merkür’ün hangi burçta ve evde yerleştiğine bakın. Ayrıca doğum haritanızda Merkür direkt harekette mi yoksa durağan veya retro mu olduğunu belirleyin.

Son olarak da kendi doğum haritanız ile yaşadığınız ülkenin doğum haritasını birlikte ele alın iki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü yani korelasyonunu belirleyin.

Bakın bakalım gökyüzündeki retro Merkür sizi hayatın hangi alanında, ne ölçüde ve hangi kuvvette bir etkiye maruz bırakıyor. Konuya açıklık getirebilmek için örneklersek;

Eğer Tr. Merkür 1.evinizde geri gidiyorsa bu sizin her zamanki halinize göre biraz daha dış dünyada dalgın, unutkan ve ihmalkâr davranabilme olasılığınızı artırır.  Aynı zamanda kafanız dolu olacağından yanlış anlamaları ve diğerleriyle iletişim kurmada direnci de gösterebilir. Dil sürçmesi veya nutkun tutulması da olasıdır.

Tr. Merkür ‘ün 8.evinizde geri gitmesi şayet tapu dairesinde bir işiniz varsa bir türlü tamamlanamayan işlemleri, sürekli ortaya çıkan evrak eksikliklerini ve bugün git yarın gel tarzı bir muameleyi yani devlet dairelerinde her zamankinden daha fazla ağırlaşan kusurlu hizmeti gösterebilir. Bazen de bu süreç sizin uzun süredir ihmal ettiğiniz bir konuya odaklanıp derinliğine analiz etmenize karşılık gelebilir.

3.ev ve 9.ev ekseninde bir örnek verecek olursak; Merkür’ü 3.evde geri giden biri haberleşme ve iletişim sorunlarını daha çok lokal çevresinde, kardeşler ve akraba ilişkilerinde deneyimlerken, Merkür’ü 9.evde geri giden biri bu aksama ve kesintileri daha çok uluslararası alanda, yüksek yargıda veya yüksek okullar çerçevesinde deneyimleyebilir. Bazen de içe çekilip tefekküre dalma isteği ağır basabilir.

Merkür retrosu 6 ev ve 12 ev ekseninde cereyan ettiğinde, 6.evde günlük rutinin kesintiye uğraması bazen de tam tersine kişinin tekdüze ev işleri sarmalına takılıp kalması olasıdır. Bir diğer olasılık ise çalışma arkadaşlarıyla durmadan tekrarlanan anlaşmazlıklara işaret edebilir. Bir başka olasılık ise sizi sürekli ertelediğiniz bir sağlık sorunun çözümüne yöneltebilir.

12. evde ise aynı temanın ısrarla tekrarlandığı rüyaların sıklaşması veya kişiyi aşan koşulların günlük hayata sirayet etmesi görülebilir. Evrensel bilgilerin kişinin hayatına yoğun bir şekilde akması görülebileceği gibi bilginin çarpıtılması, intihal, yalanlara teslim olma ya da hapse girme riski de söz konusu olabilir.

Şu bir gerçek ki Merkür retrosu kişilerin hayatında basma kalıp etkilere yol açmaz. Bugüne kadar aksini savunanların ezberini bozan çok çeşitliliğin yaşandığı bir gerçektir. Merkür retrosu benzer etkilere neden olsa da her insanın hayatındaki tezahürü önemli ayrıntılar barındırır.

Genellikle dikkatlerden kaçan bir husus ise doğum haritasında geri giden Merkür’e sahip kişilerin gökyüzünde Merkür geri gitmeye başladığında zihinlerinin kendilerinden önceki bir zamanın bilinç akışına bağlanmasıdır.

Çok az kişi bu farkındalığı yakalayabildiğinden bu durumun handikabı kişinin gördüklerini, farkına vardıklarını karşısındakine izah edebilme güçlüğüdür. Bir diğeri ise kişinin kendini durmadan tekrarlama eğilimidir. Bunun sonucunda kişi geçmişte yaptıklarından farklı bir şey ortaya çıkaramaz.

İster karmik ister genetik olarak adlandırılsın şayet kişi bu sarmala girdiğinde farklı bir bilinç seviyesine geçemezse aynı davranış kalıpları hayatında tekrarlanıp durur. Oysa retro Merkür bu kemikleşmiş düşünce ve davranış kalıplarını kırmak için bulunmaz bir süreçtir.

Bir önemli husus da doğum anında geri giden bir Merkür’ün kişinin ömrü boyunca geri gitmeyip ilerleyen süreçte düz harekete döneceğidir. Aynı şekilde düz hareketteki bir Merkür’ün de ilerleyen süreçte retroya gireceğidir. Bu enerji dalgasının yön değiştirmesi genellikle kişinin hayatında önemli bir olayın habercisi olabilir.

İç gezegenlerin ilki olan Merkür’ü incelediğimiz yazı dizimiz burada sona erdi, bir sonraki dönemde Venüs gezegeni incelemek üzere esen kalın.

Dipnot

(1) Freud’un tanımlamasıyla bu durum bir “baca temizliği” olarak nitelenebilir. Freud baca metaforunu bilinçaltından bilince uzanan bir çıkış kanalı olarak görür.

(2) Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için web.sitemizdeki “Astrolojik Açılar (3) başlıklı yazımızda Açısız gezegen özelliklerine bakmanızda yarar vardır.

Kaynakça;

1) Martin Schulman -Karmik Astroloji-Geri Giden Gezegenler ve Reenkarnasyon

2) Tracy Marks- Doğum haritası Yorumlama Sanatı

3) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

4) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I ve II. ciltler

 

 

ÖNCEKİ YAZI İnsanlık Suçu SONRAKİ YAZI Eylül Esintisi ve Gazete Gerçek Yıllığımız
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın