Eylül Esintisi - Astrolojik Açılar

Astrolojik Açılar

Evrenin dili semboliktir ve semboller arasındaki bağ geometriktir. Bu sembolleri ve geometrik bağı açıklayan en eski ve etkili sistemlerden birisi hiç kuşkusuz Astrolojidir. Astrolog Dane Rudhyar’ın deyişiyle;

"Astroloji hayatın cebridir"

Açı teriminin İngilizce karşılığı olan "aspect" sözü Latince görmek, görüş alanı içinde bulunmak anlamına gelen "aspicio" kelimesinden türetilmiştir. Buradan hareketle gök cisimlerinin birbirine derece cinsinden olan mesafe birimini açı olarak tanımlayabiliriz. 360 derecelik Zodyak çemberini burçlar-gezegenler ve evlerden örülü bir matris olarak düşünürsek tüm bu birimler arasında bağlantı kuran, sinerji sağlayan unsur açılardır. Matrisi oluşturan tüm birimler açılar vasıtasıyla birbiriyle iletişime geçer. Dolayısıyla açılar bir doğum haritasını bütünleyen unsurlardır. Bir gezegen durduğu noktadan diğer gezegenleri göremiyorsa "açısız gezegen" olarak kabul edilir. Ayrıca 30 derece ve onun 5 katı (30x5=150) olan tali açıları geleneksel astrolojik görüş açı olarak kabul etmezken modern astrolojik görüş dikkate alır. İlerleyen bölümlerde bu hususlara ayrıntılı bir şekilde yer vereceğimizden öncelikle açı türleri ile başlayalım. Doğum haritalarında yaygın olarak kullanılan açılar 3 grupta toplanır;

1) Temel (Majör) Açılar; birincil derecede öneme sahip olan temel açılara aynı zamanda "Ptolemaios açıları" da denir. Temel açılar toplam 5 adettir ve 360 derecelik dairenin 1,2,3,4 ve 6 parçaya bölünmesi ile elde edilir.

Kavuşum (conjunction)açı; 360/1 = 360 derece esasına dayanır.

Karşıt (opposition)açı; 360/2 = 180 derece esasına dayanır.

Üçgen (trine) açı; 360/ 3= 120 derece esasına dayanır.

Kare (square) açı; 360/4 = 90 derece esasına dayanır.

Altmışlık (sextile) açı; 360 /6 = 60 derece esasına dayanır.

Astrolojik Temel Açı Cetveli;

Açı sembolü        Açı adı             Açı derecesi       

                     Kavuşum                0                                          

                     Altmışlık                 60                                        

                     Kare                       90                                        

                    Üçgen                     120                                     

                   Karşıt                      180                                     

                                                                                                                                                                          

2) Tali (Minör) Açılar; ikincil derece öneme sahiptir. Doğum haritalarında yaygın olarak kullanılan tali açılar toplam 4 adet olup 360 derecelik dairenin 12 ve 8 parçaya bölünmesi ve bunların katları ile ilgilidir.

Yarım- altmışlık (semisextile)açı; 360/12 = 30 derece esasına dayanır.

Yarım-kare (semisquare)açı; 360/8= 45 derece esasına dayanır.

Yüzotuzbeşlik (sesquisquare)açı; 3X45=135 derece yani oniki de üçlük bir uzaklık esasına dayanır.

Yüzellilik (quincunx) açı;  5X30= 150 derece yani oniki de beşlik bir uzaklık esasına dayanır.

Astrolojik Tali Açı Cetveli;

Açı sembolü         Açı adı                   Açı derecesi     

                       Yarım-altmışlık              30                                   

                       Yarım-kare                   45                                   

                    Yüzotuzbeşlik                135                                          

                      Yüzellilik (birleşmeyen)  150

Ayrıca doğum haritası yorumlarında daha derin ve detaylı yoruma ihtiyaç duyanların kullandığı tali açı serileri;

Beşlik bölünme-Quantile serisi;

Quantile açı; 360/5 = 72 derece esasına dayanır.

Bi-quantile açı; 72x2= 144 derece esasına dayanır.

Yedilik bölünme-Septile serisi;

Septile açı; 360/7= 51.25.43 derece esasına dayanır.

Bi-septile açı; 51.25.43 x 2 =102.51.25 derece esasına dayanır.

Tri-septile açı; 51.25.43 x 3 = 154.17.08 derece esasına dayanır.

Dokuzluk bölünme- Novile serisi;

Novile açı, 360/9 =40 derece esasına dayanır.

Bi-novile açı; 40 x 2 = 80 derece esasına dayanır.

Quadri-novile açı; 40 x 4= 160 derece esasına dayanır.

Onluk bölünme- Decile serisi;

Decile açı; 360/10 = 36 derece esasına dayanır.

Tri-decile ; 36 x3=108 derece,

Onbirlik bölünme- Undecile serisi;

Undecile açı; 360 /11= 32.43.37 derece esasına dayanır.

Bi-undecile açı; 32.43.37 x2 = 65.27.16 derece esasına dayanır.

Tri-undecile açı; 32.43.37 x3 = 98.105.54 derece esasına dayanır.

Quadri-undecil açı; 32.43.37 derece x4 = 130.54.32 derece esasına dayanır.

Quinquie-undecile açı; 32.43.37 x 5 = 63.38.10 derece esasına dayanır.

Onbeşlik bölünme- Quindecile serisi;

Quindecile açı; 360 /15 =24 derece;

Yirmilik bölünme- Vigintile serisi;

Vigintile açı; 360/20= 18 derece esasına dayanır.

Yirmidörtlük bölünme(unnamed)serisi;

Unnamed açı; 360/24= 15 derece

Bilien açı; 5  x15= 75 derece esasına dayanır.

Trilien açı; 7 x 15 = 105 derece esasına dayanır.

Tao açı; 11 x 15= 165 derece esasına dayanır.

3) Deklinasyon Açıları; göksel ekvatorun kuzey ya da güneyinde yer alan gök cisimlerine ait konumların ölçülmesine göre belirlenir. İki türü vardır.

Paralel açı; kuzey veya güneyde yer alan iki gezegen aynı derecede bir araya geldiğinde oluşan açıya verilen addır. Söz gelimi aynı yarım kürede 05 derece Kova burcunda yan yana gelen Venüs ve Jüpiter paralel açı yapar. Paralel açı kavuşum açısı ile benzerlik gösterir.

Kontra-paralel açı; iki gezenden birinin kuzey diğerinin ise güneyde aynı derecede karşı karşıya durduğunda oluşan açıya verilen addır. Söz gelimi 18 derece kuzeyde yer alan Güneş ile 18 derece güneyde yer alan Ay kontra-paralel açı ilişkisi içinde kalır. Kontra-paralel açı karşıt açı ile benzerlik gösterir.

Deklinasyon Açı Cetveli;

Açı sembolü             Açı adı               Açı eğimi

                          Paralel                1 derece

                         Kontra-paralel      1 derece

Geleneksel astrolojik görüş deklinasyon açıların eğim derecesini 3-4 derece hatta daha da geniş tutarken modern astrolojik görüş 1 derece ile sınırlar. Üç grupta topladığımız genel kabul gören açıların haricinde günümüzde bir kısım astrologlar yeni açılar üretmeyi hararetle sürdürmektedir.

(Devam edecektir...)

 Kaynakça;

1) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Karen Hamaker Zondag- Aspeckts and Personality

4) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

5) Barış İlhan- Ders Notları

6) NCGR Eğitim Notları

ÖNCEKİ YAZI Kış Büyüsü Nergis Çiçeği SONRAKİ YAZI Hoş Geldin Şubat
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın