Eylül Esintisi - IMMANUEL VELİKOVSKY'NİN  VENÜS TEORİSİ (3)

IMMANUEL VELİKOVSKY'NİN VENÜS TEORİSİ (3)

Velikovsky, Jüpiter'den şiddetli bir patlama ile doğan protoplanetin zorlu mücadele sürecinde metamorfoza uğrayarak kuyruğunu kaybettiğini fakat sistem içinde kalıcı bir mevki edindiğini belirtir. Onun deyişiyle;

"Bu suretle Fırat vadisinde Venüs, Güneş ve Ay'a eşit olan büyük bir ilahi yıldız olma vasfını kaybetmiş ve diğer gezegenlerin seviyesine düşmüştür. Böylece bir kuyruklu yıldız, bir gezegen halini almıştır."

Sisteme sonradan dahil olan ve bugünkü dairesel yörüngesine oturarak kendi ekseninde saat yönünde ağır aksak dönmeye başlayan bu yeni gezegene gökbilimciler mitolojik Aşk ve Güzellik Tanrıçası'nın adını verir (1) Venüs'ün sebep olduğu kozmik afetlerin farklı kültürlerdeki iz düşümü ve Velikovsky'nin bunlara getirdiği bilimsel açıklamaları sürdürecek olursak en çarpıcı örneklerden birini Yunan mitolojisinde babası Zeus'un kafasından fırlayarak doğan Athene mitinde görürüz;

"Hangi ananın rahminden çıktığımı bilmiyorum" (2)

"Athena ki dünyayı karıştırır, orduları yönetir / Savaş gürültüsünden çok hoşlanan ulu tanrıça çıktı ortaya" (3)

Velikovsky ana rahminden doğal yolla doğmak yerine baba kafasından doğal olmayan yolla doğma (4) mitinin esin kaynağının Jüpiter'den büyük bir patlama ile doğan Venüs olduğunu söyler. Yunan şehrine adı verilen tanrıça Athene'nin de başlangıçta Venüs olduğunu, bir sürü karışıklıktan sonra Athene'ye çevrildiğini belirtir. Ayrıca Tanrı Zeus' tan sonra Yunanlıların en çok saydıkları tanrıçanın Venüs olduğunu (5) ve mitolojik kayıtlarda hiç bir tanrı ya da tanrıçanın başlı başına bir doğum öyküsü bulunmazken, bir tek Venüs'ün çok görkemli bir doğum öyküsü bulunduğunu vurgular. Velikovsky'nin teorisine göre Jüpiter'in başından fırlayan Venüs'ün bu sıradışı doğumuna kainatta özellikle de Dünya'da büyük karışıklıklar eşlik etmiştir.

"Bir yılan biçiminde olan bu gök cisminin kaybolmasından sonra, Güneş parlamaktan vazgeçmiştir. Bu sebeple 4 gün süreyle dünya ışığını yitirmiş ve çok sayıda insan ölmüştür. Daha sonra yılana benzeyen bu cisim, kendini büyük bir yıldız şekline çevirmiş ve Quetzal-cohuatl [Quezzalcoat] adını muhafaza etmiştir. Bu büyük ve parlak yıldız ilk kez doğuda görünmüştür." (Eski Meksika kayıtları)

"Quetzal- cohuat" Venüs gezegenine verilen en bilinen adlardan biridir. Maya'ların inancına göre Quetzal-cohuat kendini feda eder ve "akkor" haline gelen kalbi göklere yükselip Venüs gezegeni olur. Eski Meksika'lılar, Venüs'ü sahip olduğu kuyruğundan ötürü yılana benzetirken, Kaldeli'ler onun bir sakala sahip olduğunu söyler zira yeryüzünden bakıldığında dumanı tüten ve ateş saçan büyük parlak bir püskül göze çarpar. Bu parlaklık nedeniyle Kaldeli'ler Venüs'e "Göğün parlak feneri - Güneş gibi ışık saçan elmas" yakıştırmasında bulunur. Museviler ise onu şöyle tanımlar;

"Venüs'ün göz kamaştıran ışığı kainatın bir ucundan öbür ucuna kadar parlamaktadır"

Velikovsky sakalın aslında modern astronomide kuyruklu yıldız (comet) açıklamasında kullanıldığının altını çizer (6) Soochow'nun Çin astronomi kitabında yer alan Venüs ile ilgili ifade ise şöyledir;

"Venüs, gün ışığında tamamen görünür haldeydi, Gökyüzünü boydan boya geçerken, parlaklık hususunda Güneş ile rekabet etti

Velikovsky, Dünya çağlarından her birinin büyük bir yangın, sel ve kasırga felaketleri içinde sona erdiğine dikkat çeker (7) Söz konusu bu felaket İsraillilere göre ilk ay olan Aviv'in 14. günü, Mısırlılara göre Thout'un 13. günü meydana gelmiştir.

"Gece boyunca dolu ve deprem vardı. Bu sebeple depremden kaçanlar dolu tarafından öldürüldü. Doludan kaçmak için sığınak arayanlar ise deprem tarafından mahvedildi. Bu esnada bütün evler ve mabedler de yıkıldı." (Exodus'tan önceki son geceyi açıklayan Artapanus'a ait bir pasaj)

Felaket gecesi Musevilerde "Passover" bayramı olarak kutlanır ve göğün nimeti olarak kabul edilen Mannayı temsilen bal ve undan yapılan helva ikram edilir. İsraillilerin ziyafet günü, Mısırlılar için keder ve perhiz günüdür.

"13. gün çok uğursuz bir gündür. Bu günde hiç bir iş yapmamalısınız"(Mısır papirüsleri)

Batı yarı küre takviminde ilk ayın 13.günü "olin" yani hareket veya deprem olarak adlandırılır ve yeni bir güneşin, başka bir dünya çağını başlattığı söylenir. Velikovsky aradan binlerce yıl geçmesine rağmen 13 rakamının uğursuz olduğuna dair hurafenin hala sürdüğünü söyler. Her çağın başlangıcında, gökyüzünde yeni bir güneşin ortaya çıkmasını dünyadaki pek çok kozmogonik geleneklerde "çağ" yerine "Güneş" kelimesinin geçmesine bağlar ve sorar;

Acaba her yarıküredeki insanlar tarafından "Güneş" kelimesinin "devir" yerine kullanılmasının sebebi, Güneş'in parlaklığının veya gökyüzünde izlediği yolun, her dünya çağında değişmiş olmasında mı yatmaktadır?

Velikovsky, Pawnee kavminin hikayesinde dünyadaki mevcut düzeni Venüs gezegeninin tesis ettiği, kuzey ve güney yıldızlarını da onun yerine yerleştirdiği ve gelecekte Dünya'nın mahvına gene Venüs gezegenin sebep olacağı inancının bulunduğunu söyler. Ayrıca Venüs'ün sinodik döngüsünü de araştırır (8) Hayatı boyunca mucizelere dayanan tüm dini inançlara bilimsel açıklamalar getirmeye çalışan Velikovsky bazen tarihsel olayları eski ahite dayandırma tezine fazla ağırlık vermiş olsa da onun teorileri bugün bile tamamen çürütülememiştir. Science dergisi, Velikovsky ile ilgili olarak şunları yazmıştır;

"Onun teorilerini bugünkü düşünce alanından ayırmaya imkan yoktur."

Velikovsky'nin hummalı araştırmaları Dünya'mızı tehdit edebilecek bir yörünge içine girecek binlerce kuyruklu yıldızın varlığını ortaya çıkarmıştır. Kuyruklu yıldızların dünyaya çarpma tehlikesine karşı yaptığı ısrarlı uyarıların dikkate alınmasında yarar vardır çünkü eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de bir kuyrukluyıldızın Dünya'nın altını üstüne getirme tehlikesi her an pusudadır... Bu konuda son sözü Velikovsky'e bırakalım;

"Bana karşı gelmiş olanlardan hiç biri ne magnetosferin varlığını ortadan kaldırabilmiş ne de Jüpiter'den alınan sesleri susturabilmiştir. Ayrıca bunlar, Venüs'ü daha soğuk bir hale de sokamamışlardır. Bunlardan hiç biri, kitaplarımda mevcut bir satırı bile değiştirememiştir"

Toplam üç bölümlük inceleme yazımızda Velikovsky'nin görüş ve tezlerini anlatmaya çalıştık. Daha ayrıntılı bilgi isteyenlere yazarın Türkçe'ye çevrilen "Çarpışan Dünyalar" adlı kitabını tavsiye ederiz. Yabancı dili olanlar yazarın Türkçe'ye çevrilmeyen diğer eserlerini de orijinalinden okuyabilirler.

Dip notlar;

(1) Mitolojik Aşk ve Güzellik tanrıçası, Sümer'de İnanna, Akad'da İştar, Asur'da Astarte, Yunan'da Aphrodite, Roma'da Venüs, Eski Meksika kayıtlarında ise Quetzal- cohuat gibi farklı adlarla karşımıza çıkar.

(2) Antik Yunan tragedya yazarı Eshilos Aiskhylos 'un Athene ile ilgili sözü (Rollo May-Kendini Arayan İnsan)

(3) Hesıodos - Tanrıların Doğuşu (Theogonia)

(4) Ana rahmi yerine baba kafasından doğma "metafor"nun psikoloji dilinde yeni olanın tarafında olma, göbek bağı sendromundan kurtulup birey olma, yontulma ve bilgelik kazanma özellikleri ile bir bağlantısı bulunmaktadır. Bilgelik tanrıçalarının "ana rahmi nedir bilmemesi" nin nedeni bu mudur? (Rollo May -Kendini Arayan İnsan)

(5)Astrolojik olarak Jüpiter "Büyük Yararlı", Venüs ise "Küçük Yararlı" olarak kabul edilir. Bu belki de iki gezegenin astronomik göbek bağının astrolojiye hoş bir yansımasıdır...

(6) Komet (comet) sözcüğü Yunanca; uzun saç, Latince Koma (coma) sözcüğü; saç anlamı taşır. Astronomi literatüründe Comet veya Coma sözcükleri esas itibariyle Kuyruklu Yıldızı tanımlamak için kullanılır. Bir Peru adı olan "Chaska" ise "Dalgalı Saç" anlamı taşımakta olup bugün hala Venüs için kullanılan bir sözcüktür.

(7) Bir Aztek değişkesine göre; 4 öğenin her biri - su - toprak - hava ve ateş - dünyanın bir dönemini belirtir. "Sular çağı tufanla sonlandı, toprak çağı depremle, hava çağı rüzgarla sonlandı ve şimdiki çağ alev ile yok olacak"- Fernando de Alva ıxtilxochitl, Historia de la Naction Chicimeca /1608 (Joseph Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu)

(8) Venüs'ün sinodik yılı başlı başına önemli bir konu olduğundan zaman içinde ayrı bir yazıda yer alacaktır.

Kaynakça;

1) Immanuel Velikovsky - Çarpışan Dünyalar /Çağlayan Basımevi/ 1.baskı/1985 yılı

2) İnci Dallı - Velikovsky olayı (Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi 1977 yılı /sayı 117)

3) Kitabı Mukaddes (Eski ve Yeni Ahit/İbrani, Kıldani ve Yunan dillerinden son tashih edilmiş tercüme) -  Kitabı Mukaddes Şirketi Yay/1993

4) Adrian G Gilbert- Maurice M Cootterell -Maya Kehanetleri-Sınır Ötesi Yayınları/3.baskı 2005 yılı

5) Hesıodos - Tanrıların Doğuşu/Say yayınları/ilk basım/2012 yılı

6) Rollo May - Kendini Arayan İnsan- Okuyanus Yayınları/İlk basım 2013 yılı

7)Joseph Campbell- Kahramanın Sonsuz Yolculuğu-Kabalcı Yayınları/ilk basım 2000 yılı

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI MUTLU AŞK YOK Kİ DÜNYADA... SONRAKİ YAZI
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
Anka (Phoenix) Takımyıldızı
12.07.2024 10:54:13
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
Tavus Kuşu (Pavo) ve Turna (Grus) Takımyıldızları
10.07.2024 15:30:53
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
Uçan Balık (Volans) ve Cennetkuşu (Apus)Takımyıldızları
04.07.2024 12:33:02
Yorum Yazın